photo_style_two

Boek

SCHRIJVER

In 1894 schreef Steiner zijn eerste grote boekwerk, “De filosofie der vrijheid”. Hij zet er zijn eigen monistische kennisleer neer en bewijst dat we binnen de karmische noodzakelijkheid een grote mate van vrijheid hebben omdat we kunnen denken. De lectuur van dit boek kan je op weg helpen naar het ten volle en bewust ontplooien van je individualiteit via het zintuigvrije, levende denken. Hiermee bega je je eerste stappen in een totaal nieuwe inwijdingsweg, welke hoort bij de era waarin we nu leven. In 2013 schreef ik mijn eigen “filosofie der vrijheid” met “Kwantum Transactionele Analyse en Spiritualiteit”. Hierin geef ik mijn eigen kennisleer weer en opteer ik voor het kwalitatief wetenschappelijk onderzoek. Dit boek kan je begeleiden bij het zetten van je eerste stappen in de bevrijding van je persoonlijkheid via het vrij denken op een fenomenologische manier. Ik beschrijf er hoe je via scripttransformerende rouwprocessen komt tot de essentie van wie je echt bent, altijd al was en opnieuw mag worden: een vrij, autonoom en matuur Mens. Bovendien kan je deze scripttransformerende rouwprocessen zien als een moderne, hedendaagse vorm van spirituele inwijding.

Je kan telkens op je boek naar keuze klikken en in je mandje leggen. Een boek kost 20€ . Deze boeken zijn eveneens verkrijgbaar als e-book voor 5€. Hiervoor klik je op de titel van het boek. Voortaan kan je ook de paperbacks bestellen bij Amazon à 15€ per exemplaar. Scroll hiervoor tot helemaal beneden deze pagina. Indien je de zes boeken ineens wil bestellen, kan dat via mij à 50€

Het eerste boek, “Kwantum Transactionele Analyse en Spiritualiteit” schreef ik als therapeut. Genoemd boek gaat vooral over script-analyse en script-transformatie op het individuele niveau. Ik ga daar uit van mijn persoonlijke ervaringen op het professionele en het private vlak. De resultaten en uitkomsten die ik hierin deel en die het gevolg zijn van mijn eigen fenomenologisch (zelf) onderzoek reiken verder dan wat de gangbare transactionele analisten te bieden hebben. Het tweede boek, “Kwantum Transactionele Analyse en de Nieuwe Tijd”, schreef ik als docent in relatievaardigheden en leiderschap. Dit boek verhaalt over de overgang van collectieve integratie naar collectieve individuatie (zie blog) en de problemen die dat met zich brengt. De kenmerken van integratie worden vergeleken met die van individuatie en oplossingen worden aangeboden. “Kwantum Transactionele Analyse en de Oude Tijd” schreef ik in de hoedanigheid van moraalfilosoof. Het gaat over mijn zoektocht in de geschiedenis via  god-archetypes en kentheorieën naar de overgangen van collectieve symbiose via collectieve separatie en collectieve integratie naar collectieve individuatie en collectieve socialisatie. Als afgestudeerd moraalfilosoof ga ik hiermee terug naar mijn oorsprong. In de lectuur zal je merken dat de moraalfilosoof de bril van kwantum transactionele analist opzet en verslag doet. De lectuur van de twee vorige boeken zijn een aanrader, wil je het derde boek met plezier kunnen bevatten. Het vierde boek, Kwantum Transactionele Analyse en het beheren van de Schaduw”,  doet verslag van een studie naar alle mogelijke aangezichten van het Kwaad. Zonder Kwaad is er geen keuzemogelijkheid en dus ook geen vrijheid. Het Kwaad dient wel getransformeerd te worden en dat is een individuele bezigheid, waar veel moed voor nodig is. Boek 5, “Kwantum Transactionele Analyse en het Mysterie van de Graal”, gaat voornamelijk over oude inwijdingswijsheid, de gnosis en het esoterisch christendom. In boek 6, “Kwantum Transactionele Analyse en de “Filosofie der “Vrijheid”, doorwrochten we Steiners eerste grote boekwerk, de “Filosofie der vrijheid”. En daarmee is de cirkel rond. Dan moet het alleen nog maar gedaan worden. Want inderdaad, hoe meer ik me verdiep in het vrije, levende denken, hoe meer ik tot het besef kom dat deze boeken mij gegeven zijn. Het was alsof ik deel uitmaakte van een groter geheel. Ik was een kanaal waar de intuïties en de inspiraties doorheen stroomden en me aan het werk zetten. Kanaal zijn en de arbeid verrichten die eruit voort spruit, maakte me erg gelukkig. En toch was ik enkel bezig met denken over denkinhouden en (nog) niet met denken over denkprocessen. Als ik dat onder de knie heb zal boek 7 geschreven worden.

Het is een goed idee om de boeken in de juiste volgorde te lezen

Boek 1: Kwantum Transactionele Analyse en Spiritualiteit:

ISBN 9789090273884

“Kwantum transactionele analyse en Spiritualiteit” is een in duidelijke taal geschreven en door iedereen vlot te lezen boek waarin verschillende referentiekaders en percepties elkaar bestuiven en bevruchten. De transactionele analyse van Eric Berne wordt naar een hoger niveau gebracht en overgoten met een Jungiaans sausje, waar beelden, dromen, gedachten en symbolen hun betekenis krijgen. Het kwantumveld van nulpuntenergie wordt in verband gebracht met de natuurwezens en de elementalen, zoals Steiner die heeft beschreven. De zogenaamde objectieve, mentale, berekende wetenschap wordt in vraag gesteld en het subjectief vrij onderzoek wordt naar voor geschoven. Het is een boek vol vernieuwende ideeën, originele gedachten, innovatieve theorieën. Dit boek geeft het recept om je weg af te leggen naar een autonoom en vrij mens. Carl Gustav Jung noemt dit het individuatie-proces. Eric Berne heeft het over de geïntegreerde Volwassene. Rudolf Steiner spreekt over een individualiteit. Bovendien krijg je de sleutel om in vrijheid je werkelijkheid te manifesteren.

Boek 2: Kwantum Transactionele Analyse & de Nieuwe Tijd

ISBN : 9789082037890

Kwantum Transactionele Analyse en De Nieuwe Tijd” is een vervolg op “Kwantum Transactionele Analyse en Spiritualiteit”. Je kan het zien als een verdieping, een aanvulling en een opnieuw herkennen. Concepten als ‘ego-toestanden’ en ‘script’ komen op een vernieuwende manier aan bod. Ze worden vergeleken met – in de wereld van managementopleidingen – meer bekende concepten als ‘DISC’ en ‘Sociale Stijlen’ . Het verschil tussen werken aan gedrag (gevolg) en werken aan script (oorzaak) wordt verder uitgediept (zie blog). Er wordt uitgelegd hoe in het proces van scripttransformatie, ego-toestanden evolueren naar de geïntegreerde Volwassene. Het boek gaat over de transformatie van het oude denken naar het kwantum-denken, wat eigen is aan de Nieuwe Tijd. De kenmerken van de oude wereld en van de nieuwe wereld worden met elkaar vergeleken. De New Age cultuur groeit langzaam en gestaag uit zijn grondvesten, die in vorige eeuwen door de voorlopers van de Nieuwe Mensen zijn gelegd. De oude wereld, die een zelfvernietigend script heeft brokkelt zienderogen af. In dit boek kan je lezen over hoe je als Nieuwe Mens, die zich manifesteert als een vrijdenker die aan fenomenologisch vrij onderzoek doet, mee kan werken aan het opbouwen van de Nieuwe Wereld die wordt gekenmerkt door een collectief script waarin vrijheid, autonomie en maturiteit, steunend op moraliteit, empathie en emotionele intelligentie triomfeert.

Boek 3: Kwantum Transactionele Analyse & de Oude Tijd

ISBN: 9789082646412

In “Kwantum Transactionele Analyse en de Oude Tijd” zet de moraalfilosoof de bril op van de kwantum transactionele analist en doet verslag. Ze gaat op zoek naar hoe de mensheid als collectief groeit uit het symbiotische stadium doorheen separatie en integratie naar individuatie en socialisatie. Symbiotische volkeren opteren voor een strenge, belonende en straffende God. Ze leven onder het juk van een strenge despoot. En filosofen vinden in hun politieke filosofieën dat ze best geleid worden door een omnipotente monarch. Met de Verlichting en de daarbij horende integratiefase, wordt de God-rechter door rationele en empirische filosofen vervangen door een neutrale architect en bouwmeester van het heelal. Democratieën beginnen te groeien, samen met industrialisatie en het vergaren van kapitaal. Veel democratieën in een kapitalistisch bestel vertonen echter een graaicultuur die gevoed wordt door angst en armoedebewustzijn. De armoede is dan ook in zicht. De aanzet van de volgende fase die individuatie heet is gegeven en de Nieuwe Mensen beginnen zich met hun hoger bewustzijn en beter functionerend moreel kompas te uiten via nieuwe vormen van samenleven, leef-scholen, alternatieve geneeskunde, psychotherapie, ecologisch wonen, biologisch eten en allerhande kunstvormen. Hoe lang zal het nog duren vooraleer de maatschappij, die uitgaat van het Christelijke beginsel oprijst uit de ruïnes van de snel afbrokkelende oude tijd?

Boek 4: Kwantum Transactionele Analyse en het beheren van de Schaduw

ISBN: 9789082646436

In “Kwantum Transactionele Analyse en het beheren van de Schaduw” wordt het Kwaad in al zijn facetten onder de loep genomen. Waar bevindt zich het Kwaad, in ons, of buiten ons (l’enfer c’est l’autre)? Is het Kwaad radicaal of banaal? Wat is de functie van het Kwaad en hoe dienen we ermee om te gaan? Zit het Kwaad in de samenzweringen en de massamanipulaties van het Wereld Management Team? Zijn het de corrupte politici die de wereld zo slecht maken? Zijn wij de hulpeloze slachtoffers? Wat zegt Carl Gustav Jung over de Schaduw? En Rudolf Steiner over de Kleine Wachter op de Drempel? Welk zijn de schaduwfacetten volgens de opjagers in T.A. en hoe kan je ze transformeren naar de geïntegreerde Volwassene? Hoe manifesteert zich het Kwaad in de fantasie van grootse auteurs die spelen in en werken met 4D? En hoe gaan de Helden in deze verhalen ermee om? Hoe ziet jouw schaduw-archetype eruit? En jou archetype van de Held? Wat kan ieder van ons doen? Hoe kan het Kwaad genezend werken? Is transformatie mogelijk zonder het Kwaad? De opkomst en ondergang van Hitler ’s Derde Rijk, wat Rudolf Steiner schrijft over de Anti-Hiërarchieën  en zoveel meer komt in dit boek aan bod. Enjoy!

Boek 5: “Kwantum Transactionele Analyse en het Mysterie van de Graal”

ISBN: 9789082646443

“Kwantum Transactionele Analyse en het Mysterie van de Graal” neemt je mee op avontuur. Het is een ontdekkings-tocht naar de betekenis van de Graal. We vertrekken bij de Rode Ridder. Vandaar worden we geleid naar de Keltische barden, het Ierse christendom en de Germaanse goden. De leer van Zarathustra en die van Mani brengen ons doorheen de geschiedenis naar de Katharen van Occitanië. De gnosis en het esoterische christendom worden onder de loep genomen aan de hand van het evangelie volgens Johannes. Via de tempellegende en de tempelridders komen we terecht bij de orde der rozenkruisers. Met Rudolf Steiner bestuderen we hun leer en we ontsluieren hun geheimen. Zo komen we dichter bij het onthullen van het mysterie van de graal. Het gaat over inwijdingskennis, hiërofanten en grote meesters, de voorlopers in de mensheidsontwikkeling. Zij zijn de Merlijnen die kunnen toveren, de Gandalfs met hun flitsende staf, de ladies van het meer, die doorheen de dimensies kunnen reizen.

Boek 6: Kwantum Transactionele Analyse en de “Filosofie der Vrijheid”

ISBN: 9789082646450

Dit boek gaat weerom over een weg naar meer vrijheid, autonomie, en maturiteit (individuatie), echter op een veel hoger plan. We beginnen met een studie over de anthroposofische en dus westerse visie op karma en incarnatie. De vraag is, hoe vrij zijn we binnen de karmische noodzakelijkheid? Vervolgens doorwrochten we Steiner ’s eerste grote boekwerk, de “Filosofie der vrijheid”. Daarin zet hij zijn kennisleer uiteen en bewijst hij dat we vrij zijn, omdat we (vrij) kunnen denken. Omdat er wordt beweerd dat Steiner in zijn vorige levens Aristoteles en Thomas van Aquino was, nemen we de kentheorieën van deze filosofen opnieuw onder de loep. Vervolgens onderzoeken we het anthroposofisch toekomstbeeld. Deze is niet rooskleurig. Er zijn vele uitdagingen. Echter als we de voorgeschreven inwijdingsweg volgen, kunnen we leren om op een gepaste manier te ageren. Deze moderne westerse initiatie wordt neergezet naast de oude Oosterse wegen naar nirwana of verlichting, de tantrische en de boeddhistische.

Door hier te klikken ga je naar de Amazon-pagina waar je alle e-boeken terug vindt, ook de Engelse en de Franse edities. Hiervoor klik je bovenaan op “Kindle edition”. Je kan er bovenaan klikken op “paperback en dan krijg je alle paperbacks.

Door hier te klikken ga je naar een pagina waar je alle gedrukte boeken kan terugvinden, ook de Engelse en de Franse edities

Reacties uitgeschakeld voor Boek

© 2019 | Anne | Mgr. Scheppersstraat 14, 2800 Mechelen | 0489 129 924 | [email protected]